Distributors

Select your country

Funakoshi Co., Ltd.

9-7 Hongo 2-chome, Bunkyo-ku,Tokyo 113-0033, Japan,
Tel:+81-03-5684-1620
Fax:+81-03-5684-1775
Email:reagent@funakoshi.co.jp